Usaglašenost i integritet

Podrazumeva se da se pridržavamo svih zakona i internih pravila, i kao članovi društva ispravno i odgovorno postupamo kako prema preduzeću tako i prema poslovnim partnerima. Pritom smo veoma dosledni u pridržavanju ispravnih vrednosti i principa naše grupacije.

Šta je usaglašenost (Compliance)?

Usaglašenost podrazumeva pridržavanje svih zakonskih pravila i propisa, kao i internih regulativa. Usaglašenost postavlja pravne okvire i usmerena je ka tome da unapred spreči prekršaje.

Šta je integritet?

Integritet znači ispravno postupanje iz ličnih ubeđenja - odgovorno delovati prema društvu, preduzeću i poslovnim partnerima.

Stoga ponašanje sa integritetom i shodno usaglašenosti nije samo zahtev koji se postavlja, već integritet i usaglašenost više posmatramo kao sastavni deo korporativne kulture.

Usaglašenost i integritet