Menica (engl. Bill of exchange)

Obligaciono pravna hartija o vrednosti koju mogu izdavati fizička i pravna lica.Menica daje imaocu pravo da od lica označenih na njoj zahteva isplatu novčanog iznosa naznačenog u menici.

zurück zum Finanzlexikon