Kamatna stopa

Procentualno izražena naknada koju dužnik plaća poveriocu za vreme korišćenja kredita.

zurück zum Finanzlexikon