• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Amortizacija

Alokacija troškova nabave materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom.

Anuitet

Ili rata leasinga, otplaćuje se postupno prema posebnom amortizacijskom planu, pri čemu su u anuitet uključeni deo duga i pripadajuće kamate. Deo duga i pripadajuće kamate određuju se tako da o dospeću dug bude u potpunosti isplaćen.

Avansi

Unapred plaćeni iznosi koje kupac plaća dobavljaču za kupovinu osnovnih sredstava,materijala ili robe.

Bilans stanja

Pregled imovine(sredstava preduzeća) na određeni dan i to prema obliku(aktiva) i prema izvorima finansiranja(pasiva)

Bilans uspeha

Pregled poslovanja preduzeća za određeni period,a sadrži prilive vrednosti u preduzeće (prihodi) i odlive vrednosti iz preduzeća (rashode)

Bonitet

Predstavlja set pozitivnih karakteristika preduzeća i drugih pravnih lica.Bonitet inkorporira likvidnost,solventnost,kreditnu sposobnost,tržišni položaj,rentabilnost i sl. Procena boniteta klijenta je odlučujuća kod prihvatanja ili odbijanja zahteva za lizing.

Bruto cena vozila

Cena vozila sa carinom i PDV-om.

Davalac lizinga

Lizing kompanija koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da predmet lizinga (npr.vozilo) koristi na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu zadržavajući pri tome vlasništvo nad predmetom lizinga.

Dodatna oprema

Dodatna oprema označava opremu koja nije ugrađena u osnovni model vozila, a moguće ju je posebno naručiti i fabrički se potom ugrađuje u vozilo, npr. klima, koža i sl.

Jemstvo

Predstavlja preuzimanje obaveze drugog fizičkog ili pravnog lica za slučaj da ugovorna strana ne ispuni obavezu.

Kamatna stopa

Procentualno izražena naknada koju dužnik plaća poveriocu za vreme korišćenja kredita.

Lizing ili najam ( engl. Lease)

Ugovor o najmu ili zakupu imovine u kome najmodavac (zakupodavac) daje najmoprimaocu (zakupcu) pravo korišćenja imovine u određenom vremenskom razdoblju u zamenu za periodična plaćanja zakupnine.

Menica (engl. Bill of exchange)

Obligaciono pravna hartija o vrednosti koju mogu izdavati fizička i pravna lica.Menica daje imaocu pravo da od lica označenih na njoj zahteva isplatu novčanog iznosa naznačenog u menici.

Nabavna vrednost vozila

Nabavna vrednost vozila ili cena vozila je novčani iznos koji Porsche leasing plaća trgovcu vozilima

Porez na dodatu vrednost ( value added tax )

Oblik svefaznog poreza na promet.Bazira se na na poreskoj osnovici koju predstavlja razlika između nabavne i prodajne cene proizvoda u oporezivoj fazi ciklusa.

Pravno lice (engl. Legal person)

Skup fizičkih lica organizovanih radi obavljanja neke delatnosti,a za obavljanje te delatnosti postoji imovina odvojena od imovine fizičkih lica.

Preduzetnik

Fizičko lice koje obavlja privrednu delatnost u cilju sticanja dobiti. Za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Primalac lizinga

Može biti pravno lice ili preduzetnik, koje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu uzima predmet lizinga na korišćenje od davaoca lizinga.

Prvo plaćanje

Prvo plaćanje označava iznos (novčani) koji stranka (kupac) plaća pre preuzimanja vozila.Sastoji se od učešća,mesečne rate, troškova obrade ugovora,troškova upisa u lizing registar,pdv na kamate.

Totalna šteta

Totalna šteta računa se kada je osigurani predmet - vozilo, uništen u potpunosti ili uništen toliko da popravak nije moguć ili nije isplativ.

Trajanje ugovora

Trajanje ugovora označava vremenski rok finansiranja vozila uglavnom izražen u mesecima.