Prigovori

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Zakonom o zaštiti potrošača, Porsche Leasing SCG doo Beograd i Porsche Mobility doo Beograd, Vam pružaju mogućnost da podnesete prigovor/reklamaciju popunjavanjem formulara koji sledi: