Pitanja i odgovori (FAQ)

Uopšteno

Porsche Leasing d.o.o se nalazi u ulici Svetlane Kane Radević 3. u zgradi Europoint.

Zato što Porsche Leasing djeluje kao finansijska podrška uvozniku vozila unutar VW grupe, za pospješivanje prodaje vozila: VW, Audi, Seat i Porsche.

Lizing

Finansijski lizing je vid finansiranja, koji podrazumijeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac. Finansijski lizing je namijenjen klijentima koji po isteku ugovora žele da zadrže vozilo. Pogodan je i za firme koje žele vozilo da amortizuju u poslovnim knjigama.

Za razliku od kredita, putem finansijskog lizinga se finansira konkretan predmet, koji postaje vlasništvo primaoca lizinga tek nakon otplate posljednje rate. Kod ugovora o finansiranju putem kredita pravni i ekonomski vlasnik vozila je korisnik kredita.

Osnovna razlika između finansijskog lizinga i zakupa je u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine ( primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga otplatom posljednje lizing rate), dok je zakup zamišljen kao korišćenje predmeta zakupa. Kod zakupa vozilo se daje na korišćenje, što je veoma slično popularnom rent-a-car-u. Po završetku perioda zakupa ne dolazi do promjene vlasništva, već se vozilo vraća zakupodavcu, što najviše odgovara firmama koje mijenjaju vozni park.

Porsche Leasing finansira putnička i privredna vozila brendova Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra i Porsche. Predmet lizinga se može odabrati u salonima naših ovlašćenih Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra i Porsche dilera. DODATI I OSTALE BRENDOVE

Period finansiranja zavisi od boniteta klijenta (sposobnosti plaćanja), iznosa finansiranja i predmeta lizinga. Najduži period finansiranja je 7 godina.

Brzina realizacije finansijskog lizinga zavisi prvenstveno od toga da li je klijent dostavio kompletnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje lizinga. Od trenutka kompletiranja potrebne dokumentacije do realizacije finansijskog lizinga potrebno je 24 sata.

Kod finansijskog lizinga, minimalna visina učešća kod fizičkih lica iznosi 20% od bruto cijene vozila. Visina učešća kod pravnih lica određuje se prema procjeni boniteta same firme/preduzeća i kreće se u intervalu od 20% do 30%.

U finansijskom lizingu, lizing rata kod fizičkih lica ne smije biti veća od 50% ukupnih redovnih prihoda tog lica sa uračunatim lizing/kreditnim obavezama koje klijent već ima a evidentirana su u kreditnom registru (postojeći krediti, lizing, kreditne kartice). Ograničenje u visini rate kod pravnih lica se određuje u zavisnosti od boniteta klijenta. Zaduženost klijenta se provjerava u kreditnom registru.

Rate su sa variabilnom kamatnom stopom za EUR i vezana je na EURIBOR. U slučaju rasta EURIBORa doći će do promjene rate.

Tokom trajanja ugovora o lizingu kompanija zadržava pravo svojine nad predmetom što predstavlja glavni istrument obezbjeđenja. Uz svaki ugovor o lizingu potpisuju se i mjenice shodno procjeni boniteta što predstavlja dodatne instrumente obezbjeđenja.

Kod lizinga/zakupa vrši se procjena bonitata i u zavisnosti od obima finansiranja kao i od predmeta finansiranja potražuje se i ova garancija.

Zahtjev za finansiranje je formular u koji klijent unosi podatke neophodne za odobrenje lizinga/zakupa.

Odobrava se, ali u tom slučaju firma mora imati jemca, tj. drugu firmu koja kvalitetno posluje duže od dvije godine.

Za procjenu boniteta kod fizičkih lica mjerodavna je prijavljena plata na koju se plaćaju doprinosi.

U zavisnosti od boniteta klijenta odlučuje o odobrenju lizinga/zakupa. Prosječno vrijeme za odobrenje (ukoliko je dokumentacija koju je dostavio klijent kompletna) je 24h, dok je za cjelokupnu obradu podataka neophodno 24 - 48h.

Finansijska zaduženost klijenta se prije svakog odobrenja lizing ugovora provjerava u kreditnom registru. Za svaki ugovor je neophodno uplatiti taksu za povlačenje izvještaja. Ovaj trošak plaća lizing kuća.

Da, ukoliko imaju boravak i zaposlenje koje mogu dokumentovati. Period finansiranje ne moze biti duži od trajanja važnosti boravka.

Penzioneri mogu ostvariti pravo na lizing/ zakup vozila u slučaju da sve svoje obaveze prema Ugovoru o zakupu ispune prije navršenih 70 godina. Ovi ugovori se najčešće realizuju uz obezbjeđenje kreditno sposobnog žiranta.

Da, kasko osiguranje je obavezno! Kasko osiguranje je veoma bitan element lizinga. Kasko osiguranje garantuje nadoknadu štete u slučaju štetnog događaja tokom trajanja ugovora o lizingu.

S obzirom da su lizing kuće vlasnici Predmeta lizinga sve dok primalac lizinga ne otplati posljednju ratu, u cilju obezbjeđenja svaki Predmet lizinga mora biti kasko osiguran. U slučaju krađe, osiguranje isplaćuje premiju davaocu lizinga, jer polisa glasi na lizing kompaniju, tj. Davaoca lizinga.

U slučaju totalne štete pravi se zapisnik, policija vrši uviđaj, šteta se prijavljuje osiguravajućoj kući, koja onda vrši obračun štete i tu obračunatu štetu uplaćuje Davaocu lizinga (tj.lizing kući). Davalac lizinga onda pravi konačni obračun i isplaćuje razliku klijentu tj. Primaocu lizinga.

Korisnik lizinga dobija ovlašćenje za registraciju vozila od strane davaoca lizinga (lizing kuće) i na osnovu toga može da registruje vozilo u mjestu svog sjedišta ili prebivališta.

Korisnik lizinga može prijevremeno da otplatiti predmet lizinga.

Davalac lizinga ima pravo da izvrši povraćaj predmeta lizinga uz pomoć suda, ali u skladu s ubrzanom procedurom utvrđenom Zakonom o lizingu. Primalac lizinga nema pravo na povraćaj ranije uplaćenih rata po osnovu ugovora o lizingu, jer je predmet lizinga korišćen i primalac lizinga je stekao dobit na osnovu korišćenja navedenog predmeta.

Nakon plaćanja posljednje rate / otkupne opcije (u finansijskom lizingu sa ostatkom vrijednosti je to poslednja rata) i provjere da li su izmirene sve obaveze (npr. kasko) po konkretnom ugovoru, lizing društvo izdaje potvrdu o isplati svih obaveza i saglasnost za prenos prava vlasništva.

Zakup

Zakup je aranžman u kome Zakupodavac daje Zakupcu na upotrebu vozilo, a Zakupac se obavezuje da će za to plaćati određenu nadoknadu (zakupninu). Ugovorom se ne predviđa otkup i osnovna smisao je korišćenje predmeta zakupa, a ne vlasništvo nad njim. Zakup pruža mogućnost Zakupcu da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo, modernije vozilo.

Ugovor o zakupu mogu da zaključe fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, predmet ugovora je vlasništvo kuće koja je odobrila zakup (Porsche Leasing). Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na zakupca. Predmet zakupa može se prodati trećem licu, kojeg odredi zakupac.

 • Korišćenje vozila a ne sticanja vlasništva (za razliku od finansijskog lizinga).

 • Optimalno korišćenje za preduzetnike sa poreskog aspekta.

 • Zakup je za bilans neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti.

 • Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak.

 • Predmet zakupa se vodi u knjigama kuće koja je odobrila zakup kao osnovno sredstvo.
 • Zakupnine se otplaćuju mjesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta zakupa i osnovane su na principu: "plaćaj kako zaradiš".

 • Zakupnine su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće.

 • Zaduženje po osnovu ugovora o zakupu se ne evidentira u kreditnom birou.

 • Vozilo se ne prikazuje kao imovina u knjigama troškovi zakupa

 • Vozila se obračunavaju kao materijalni troškovi

 • Troškovi se lako planiraju jer zakup predstavlja stabilnu strukturu troškova u obliku mjesečnih rata - zakupnina izraženih u EUR

 • Minimalno angažovanje vlastitog kapitala

 • Nepostojanje dugoročnih obaveza - odgovornost za vozilo samo u periodu predviđenim ugovorom o zakupu po isteku ugovora

 • Vozilo se može kupiti (kupuje se preko dilera a ne od kuće koja je odobrila zakup), zamijeniti za novo ili se vratiti bez ikakve obaveze

 • Procedura odobrenja zakupa je jednostavna i kratka

 • Prilagodljivost ponude

 • Zakupodavac i Zakupac mogu da ugovore i usluge održavanja, servisiranja i zamene djelova tzv. Fleet management

Da, kasko osiguranje je obavezno! Kasko osiguranje je veoma bitan element zakupa. Kasko osiguranje garantuje nadoknadu štete u slučaju štetnog događaja tokom trajanja ugovora o lizingu.

Porsche Leasing odobrava zakup za putnička i privredna vozila brendova Volkswagen Audi, SEAT i Porsche,. Predmet zakupa se može odabrati u salonima naših ovlašćenih Volkswagen, Audi i SEAT i Porsche dilera. Treba provjeriti za ostale brendove

Minimalni rok na koje se može sklopiti ugovor o zakupu je jedna godina.

Period zakupa zavisi od boniteta klijenta (sposobnosti plaćanja) i predmeta zakupa. Najduži period finansiranja je 5 godina.

Brzina realizacije zakupa zavisi prvenstveno od toga da li je klijent dostavio kompletnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje zakupa. Od trenutka kompletiranja potrebne dokumentacije do realizacije zakupa potrebno je 24 sata.

Ne.

Zakupnine se plaćaju na osnovu ispostavljene fakture koja se klijentu dostavlja na adresu. Zakupnine se plaćaju do 15. u mesecu u skladu sa planom plaćanja.

Visina depozita utiče na visinu mjesečne zakupnine. Ukoliko Zakupac želi nižu zakupninu, depozit treba da bude veći i obrnuto, ukoliko želi veću zakupninu depozit treba da bude manji.

Dužina perioda finansiranja utiče na visinu mjesečnih rata/zakupnina. Ukoliko Zakupac želi nižu zakupninu period zakupa treba da bude duži, i obrnuto, ukoliko želi veću zakupninu period zakupa treba da bude kraći.

Vozilo za koje je sklopljen ugovor o zakupu najbolje je vratiti po isteku perioda zakupa, onako kako je definisano Ugovorom. Zakupac može da vozilo vrati i prije isteka zakup perioda uz nadoknadu od 6 mjesečnih zakupnina i troškova prekida koji iznose 2% od vrijednosti vozila.

Ukoliko Zakupac vozilo vrati Zakupodavcu prije isteka zakup perioda, depozit se umanjuje za iznos koji se dobija kao razlika između knjigovodstvene i procenjene tržišne vrijednosti, 6 mjesečnih zakupnina i troškova prekida koji iznose 2% od vrijednosti vozila.

Depozit se vraća u cjelosti u slučaju da su ispoštovane sve stavke definisane u ugovoru o zakupu (kilometraža i opšte stanje vozila).

Ne može! Raskida se Ugovor sa starim zakupcem (uz penale za raskid) i pravi se novi Ugovor sa novim Zakupcem. Zakup je sličan rentiranju.

Ne (jer se menja osnovna vrednost vozila - ona je manja).

Ne! Po isteku Ugovora o zakupu, ukoliko Zakupac želi da kupi vozilo, to ne može da uradi preko Zakupodavca. Vozilo isključivo može da se kupi od trećeg lica (npr. Diler).

Kod zakupa, automobil registruje vlasnik vozila tj. Porsche Leasing Podgorica.

Kod zakupa vozilo registruje u mjestu prebivališta vlasnika vozila tj Porsche Leasinga, a to je Podgorica.

Osiguranje

Kasko osiguranje je obavezno za sve vrijeme trajanja ugovora o finansijskom lizingu i ugovora o zakupu. Kasko polisa za predmet lizinga/zakupa može se zaključiti sa jednom od sledećih osiguravajućih kuća: Generali osiguranje Montenegro A.D., Uniqa neživotno osiguranje A.D., Sava neživotno osiguranje A.D. , Grawe neživotno osiguranje A.D. i Lovćen osiguranje A.D.. Kasko osiguranje se može platiti odjednom ili na rate, polisa osiguranja se sklapa na cijeli period trajanja ugovora a premija se obračunava godišnje. Kasko polisa je uslov za preuzimanje predmeta lizinga/zakupa.

O nastalom štetnom događaju (djelimična šteta) nad predmetom lizinga (zakupa) treba obavijestiti osiguravajuću kuću kod koje je urađena kasko polisa i Porsche Leasing.

Policijski zapisnik je obavezan prilikom nastanka manjih šteta, ogrebotina i sl. Policijski zapisnik je obavezan ukoliko je nastala šteta prouzrokovana od strane trećeg lica u prometu.

Učešće u šteti ugovara klijent prilikom ugovaranja kasko polise, time se definiše obaveza klijenta u svakom nastalom štetnom događaju.

Npr. Učešće 10% znači da ukoliko je šteta na vozilu procijenjena na 1.000 EUR, Osiguranje snosi obavezu u iznosu od 900 EUR, a klijent 100 EUR.

Po konstatovnju štetnog događaja - krađe, obavezno se šteta prijavljuje MUP-u gdje se dobija potvrda o prijavljenoj krađi. Ova potvrda se dostavlja osiguravajućoj kući kod koje je potpisana kasko polisa i Porsche Leasing-u .

Od strane Porsche Leasing se nakon toga dobijaju sve potrebne informacije vezano za dalja postupanja.

Klijent je obavezan da sve vidove popravki, servisa, pregleda i sl. vrši isključivo u ovlašćenim servisima iz razloga što u drugim slučajevim klijent gubi pravo na garanciju za kupljeno vozilo.

U slučaju krađe vozila datog na finansijski lizing, Primaocu lizinga se ne vraća učešće.

Primalac lizinga ima pravo na povraćaj sredstava u iznosu razlike između uplate osiguranja i ostatka duga koji ima kog lizing kuće.

Depozit se u vraća Zakupcu posle naplate stete od Osiguranja, osim u slučaju kada se iz sume osiguranja ne mogu pokriti potraživanja Porsche Leasing-a.

U okviru svake kasko polise definisani su pojmovi djelimične štete, totalne štete i krađe i utaje. Ovi štetni događaji su u svakom obliku kasko polise pokriveni. Klijent mora u zavisnosti od djelatnosti (ukoliko je u pitanju Rent A Car), da izvrši doplatu u kasko polisi za tu djelatnost kao i doplatu za utaju!