Pitanja i odgovori (FAQ)

Uopšteno

Porsche Leasing SCG d.o.o i Porsche Mobility d.o.o. se nalaze u naselju Krnjača u ulici Zrenjaninski put 9a, Beograd.

Zato što Porsche Leasing deluje kao finansijska podrška uvozniku vozila unutar VW grupe, za pospešivanje prodaje vozila: VW, Audi, SEAT, Cupra i Porsche

Lizing

Finansijski lizing je vid finansiranja, koji podrazumeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac. Finansijski lizing je namenjen klijentima koji po isteku ugovora žele da zadrže vozilo. Pogodan je i za firme koje žele vozilo da amortizuju u poslovnim knjigama.

Za razliku od kredita, putem finansijskog lizinga se finansira konkretan predmet, koji postaje vlasništvo primaoca lizinga tek nakon otplate poslednje rate. Kod ugovora o finansiranju putem kredita pravni i ekonomski vlasnik vozila je korisnik kredita.

Osnovna razlika između finansijskog lizinga i zakupa je u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine ( primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga otplatom poslednje lizing rate), dok je zakup zamišljen kao korišćenje predmeta zakupa. Kod zakupa vozilo se daje na korišćenje, što je veoma slično popularnom rent-a-car-u. Po završetku perioda zakupa ne dolazi do promene vlasništva, već se vozilo vraća zakupodavcu, što najviše odgovara firmama koje menjaju vozni park.

Porsche Leasing SCG finansira putnička i privredna vozila brendova Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra i Porsche. Predmet lizinga se može odabrati u salonima naših ovlašćenih Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra i Porsche dilera.

Period finansiranja zavisi od boniteta klijenta (sposobnosti plaćanja), iznosa finansiranja i predmeta lizinga. Najduži period finansiranja je 6 godina.

Brzina realizacije finansijskog lizinga zavisi prvenstveno od toga da li je klijent dostavio kompletnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje lizinga. Od trenutka kompletiranja potrebne dokumentacije do realizacije finansijskog lizinga potrebno je 24 sata.

Kod finansijskog lizinga, minimalna visina učešća kod fizičkih lica propisana je od strane Narodne banke Srbije i iznosi 20% od bruto cene vozila. Visina učešća kod pravnih lica određuje se prema proceni boniteta same firme/preduzeća i kreće se u intervalu od 15% do 30%.

U finansijskom lizingu, lizing rata kod fizičkih lica ne sme biti veća od 30% ukupnih redovnih prihoda tog lica sa uračunatim llizing/kreditnim obavezama koje klijent već ima a evidentirana su u kreditnom birou (postojeći krediti, lizing, kreditne kartice). Ograničenje u visini rate kod pravnih lica se određuje u zavisnosti od boniteta klijenta. Zaduženost klijenta se proverava u kreditnom birou.

Za uplatu mesečne rate je merodavan prodajni kurs za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja. Iznos mesečne rate se šalje između 10. i 15. u mesecu, na adresu korisnika lizinga.

Rate su sa varijabilnom kamatnom stopom za EUR/CHF, i vezana je na EURIBOR/LIBOR. U slučaju rasta EURIBOR-a/LIBOR-a doći će do promene rate.

Tokom trajanja ugovora o lizingu kompanija zadržava pravo svojine nad predmetom što predstavlja glavni istrument obezbeđenja. Uz svaki ugovor o lizingu potpisuju se i 4 menice i specijalno punomoćje što predstavlja dodatne instrumente obezbeđenja.

Fizičkim licima odobrava se zakup i bez potrebe za žirantom. Kada su u pitanju pravna lica, odnosno preduzetnici, kod lizinga/zakupa vrši se procena bonitata i u zavisnosti od obima finansiranja kao i od predmeta finansiranja potražuje se i ova garancija.

Zahtev za finansiranje je formular u koji klijent unosi podatke neophodne za odobrenje lizinga/zakupa.

Odobrava se, ali u tom slučaju firma mora imati jemca, tj. drugu firmu koja kvalitetno posluje duže od dve godine.

Za procenu boniteta kod fizičkih lica merodavna je prijavljena plata na koju se plaćaju doprinosi.

U zavisnosti od boniteta klijenta odlučuje o odobrenju lizinga/zakupa. Prosečno vreme za odobrenje (ukoliko je dokumentacija koju je dostavio klijent kompletna) je 24h, dok je za celokupnu obradu podataka neophodno 24 - 48h.

Finansijska zaduženost klijenta se pre svakog odobrenja lizing ugovora proverava u kreditnom birou. Za svaki ugovor je neophodno uplatiti taksu Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja. Ovaj trošak plaća lizing kuća.

Ne, jer lizing u Srbiji se odnosi samo na državljane Republike Srbije.

Penzioneri mogu ostvariti pravo na zakup vozila u slučaju da sve svoje obaveze prema Ugovoru o zakupu ispune pre navršene 65 godina. Ovi ugovori se najčešće realizuju uz obezbeđenog kreditno sposobnog žiranta.

Da, kasko osiguranje je obavezno! Kasko osiguranje je veoma bitan element lizinga. Kasko osiguranje garantuje nadoknadu štete u slučaju štetnog događaja tokom trajanja ugovora o lizingu.

S obzirom da su lizing kuće vlasnici predmeta lizinga sve dok primalac lizinga ne otplati poslednju ratu, u cilju obezbeđenja svaki predmet lizinga mora biti kasko osiguran. U slučaju krađe, osiguranje isplaćuje premiju davaocu lizinga, jer polisa glasi na lizing kompaniju, tj. davaoca lizinga.

U slučaju totalne štete pravi se zapisnik, policija vrši uviđaj, šteta se prijavljuje osiguravajućoj kući, koja onda vrši obračun štete i tu obračunatu štetu uplaćuje davaocu lizinga (tj.lizing kući). Davalac lizinga onda pravi konačni obračun i isplaćuje razliku klijentu tj. primaocu lizinga.

Korisnik lizinga dobija ovlašćenje za registraciju vozila od strane davaoca lizinga (lizing kuće) i na osnovu toga može da registruje vozilo u mestu svog sedišta ili prebivališta.

Korisnik lizinga može prevremeno da otplatiti predmet lizinga.

Davalac lizinga ima pravo da izvrši povraćaj predmeta lizinga uz pomoć suda, ali u skladu s ubrzanom procedurom utvrđenom Zakonom o lizingu. Primalac lizinga nema pravo na povraćaj ranije uplaćenih rata po osnovu ugovora o lizingu, jer je predmet lizinga korišćen i primalac lizinga je stekao dobit na osnovu korišćenja navedenog predmeta.

Nakon plaćanja otkupne opcije (u finansijskom lizingu je to poslednja rata) i provere da li su izmirene sve obaveze (npr. kasko) po konkretnom ugovoru, lizing društvo izdaje potvrdu o isplati svih obaveza i saglasnost za prenos prava vlasništva.

Ugovor o finansijskom lizingu može da se preuzme jedino pod istim uslovima koje je imao predhodni primalac lizinga.

Zakup

Zakup je aranžman u kome zakupodavac daje zakupcu na upotrebu vozilo, a zakupac se obavezuje da će za to plaćati određenu nadoknadu (zakupninu). Ugovorom se ne predviđa otkup i osnovna smisao je korišćenje predmeta zakupa, a ne vlasništvo nad njim. Zakup pruža mogućnost zakupcu da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo, modernije vozilo.

Ugovor o zakupu mogu da zaključe fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Za vreme trajanja ugovora o zakupu, predmet ugovora je vlasništvo kuće koja je odobrila zakup (Porsche Mobility). Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na zakupca. Predmet zakupa može se prodati trećem licu, kojeg odredi zakupac.

 • Korišćenje vozila a ne sticanja vlasništva (za razliku od finansijskog lizinga).

 • Optimalno korišćenje za preduzetnike sa poreskog aspekta.

 • Zakup je za bilans neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti.

 • Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak.

 • Predmet zakupa se vodi u knjigama kuće koja je odobrila zakup kao osnovno sredstvo.

 • Zakupnine se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta zakupa i osnovane su na principu: "plaćaj kako zaradiš".

 • Zakupnine su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće.

 • Zaduženje po osnovu ugovora o zakupu se ne evidentira u kreditnom birou.

 • Vozilo se ne prikazuje kao imovina u knjigama troškovi zakupa

 • Vozila se obračunavaju kao materijalni troškovi

 • Troškovi se lako planiraju jer zakup predstavlja stabilnu strukturu troškova u obliku mesečnih rata - zakupnina izraženih u EUR

 • Minimalno angažovanje vlastitog kapitala

 • Nepostojanje dugoročnih obaveza - odgovornost za vozilo samo u periodu predviđenim ugovorom o zakupu po isteku ugovora

 • Vozilo se može kupiti (kupuje se preko dilera a ne od kuće koja je odobrila zakup), zameniti za novo ili se vratiti bez ikakve obaveze

 • Procedura odobrenja zakupa je jednostavna i kratka

 • Prilagodljivost ponude

 • Zakupodavac i zakupac mogu da ugovore i usluge održavanja, servisiranja i zamene delova tzv. Fleet management.

Da, kasko osiguranje je obavezno! Kasko osiguranje je veoma bitan element zakupa. Kasko osiguranje garantuje nadoknadu štete u slučaju štetnog događaja tokom trajanja ugovora o lizingu.

Porsche Mobility odobrava zakup za putnička i privredna vozila brendova Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra i Porsche. Predmet zakupa se može odabrati u salonima naših ovlašćenih Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra i Porsche dilera.

Minimalni rok na koje se može sklopiti ugovor o zakupu je jedna godina.

Period zakupa zavisi od boniteta klijenta (sposobnosti plaćanja) i predmeta zakupa. Najduži period finansiranja je 5 godina.

Brzina realizacije zakupa zavisi prvenstveno od toga da li je klijent dostavio kompletnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje zaupa. Od trenutka kompletiranja potrebne dokumentacije do realizacije zakupa potrebno je 24 sata.

Ne.

Zakupnine se plaćaju na osnovu ispostavljenog poziva za plaćanje mesečne zakupnine koji se klijentu dostavlja na adresu. Zakupnine se plaćaju do 15. u mesecu u skladu sa planom plaćanja.

Zakupnine se uplaćuju po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d. na dan obračuna rate.

Nema prebacivanja ugovora. Ugovor se raskida (uz penale za raskid) sa postojećim zakupcem i sklapa se novi Ugovor o zakupu sa novim zakupcem.

Visina depozita utiče na visinu mesečne zakupnine. Ukoliko zakupac želi nižu zakupninu, depozit treba da bude veći i obrnuto, ukoliko želi veću zakupninu depozit treba da bude manji.

Dužina perioda finansiranja utiče na visinu mesečnih rata/zakupnina. Ukoliko zakupac želi nižu zakupninu period zakupa treba da bude duži, i obrnuto, ukoliko želi veću zakupninu period zakupa treba da bude kraći.

Vozilo za koje je sklopljen ugovor o zakupu najbolje je vratiti po isteku perioda zakupa, onako kako je definisano Ugovorom. Zakupac može da vozilo vrati i pre isteka zakup perioda uz nadoknadu od 6 mesečnih zakupnina i troškova prekida koji iznose 2% od vrednosti vozila.

Ukoliko zakupac vozilo vrati zakupodavcu pre isteka zakup perioda, depozit se umanjuje za iznos koji se dobija kao razlika između knjigovodstvene i procenjene tržišne vrednosti, 6 mesečnih zakupnina i troškova prekida koji iznose 2% od vrednosti vozila.

Depozit se vraća u celosti u slučaju da su ispoštovane sve stavke definisane u ugovoru o zakupu (kilometraža i opšte stanje vozila).

Ne može! Raskida se Ugovor sa starim zakupcem (uz penale za raskid) i pravi se novi Ugovor sa novim zakupcem. Zakup je sličan rentiranju.

Ne (jer se menja osnovna vrednost vozila - ona je manja).

Ne! Po isteku Ugovora o zakupu, ukoliko zakupac želi da kupi vozilo, to ne može da uradi preko zakupodavca. Vozilo isključivo može da se kupi od trećeg lica (npr. diler).

Kod zakupa, automobil registruje vlasnik vozila tj. Porsche Mobility u Beogradu.

Kod zakupa vozilo registruje u mestu prebivališta vlasnika vozila tj Porsche Mobility-a, a to je Beograd.

Osiguranje

Kasko osiguranje je obavezno za sve vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu i ugovora o zakupu. Kasmo polisa za predmet lizinga/zakupa može se zaključiti sa jednom od sledećih osiguravajućih kuća: Delta Generali, AMSS, Uniqua, Dunav osiguranje i DDOR Novi Sad. Kasko osiguranje se može platiti odjednom ili na rate, polisa osiguranja se sklapa na celo period trajanja ugovora a premija se obračunava godišnje. Kasko polisa je uslov za preuzimanje predmeta lizinga/zakupa.

O nastalom štetnom događaju (delimična šteta) nad predmetom lizinga (zakupa) treba obavestiti osiguravajuću kuću kod koje je urađena kasko polisa i Porsche Leasing/Mobility.

Policijski zapisnik je poželjan ali nije obavezan prilikom nastanka manjih šteta, ogrebotina i sl. Policijski zapisnik je obavezan ukoliko je nastala šteta prouzrokovana od strane trećeg lica u prometu.

Učešće u šteti ugovara klijent prilikom ugovaranja kasko polise, time se definiše obaveza klijenta u svakom nastalom štetnom događaju.

Npr. učešće 5% znači da ukoliko je šteta na vozilu procenjena na 50.000 din, osiguranje snosi obavezu u iznosu od 47.500 din, a klijent 2.500 dinara.

Po konstatovnju štetnog događaja - krađe, obavezno se šteta prijavljuje MUP-u gde se dobija potvrda o prijavljenoj krađi. Ova potvrda se dostavlja osiguravajućoj kući kod koje je potpisana kasko polisa i Porsche Leasing-u odnosno Porsche Mobility-u.
Od strane Porsche Leasing/Mobility-a se nakon toga dobijaju sve potrebne informacije vezano za dalja postupanja.

Klijent je obavezan da sve vidove popravki, servisa, pregleda i sl. vrši isključivo u ovlašćenim servisima iz razloga što u drugim slučajevim klijent gubi pravo na garanciju za kupljeno vozilo.

U slučaju krađe vozila datog na finansijski lizing, primaocu lizinga se ne vraća učešće.

Primalac lizinga ima pravo na povraćaj sredstava u iznosu razlike između uplate osiguranja i ostatka duga koji ima kog lizing kuće.

Depozit se u vraća zakupcu posle naplate stete od osiguranja, osim u slučaju kada se iz sume osiguranja ne mogu pokriti potraživanja Porsche Mobility-a.

U okviru svake kasko polise definisani su pojmovi delimične štete, totalne štete i krađe i utaje. Ovi štetni događaji su u svakom obliku kasko polise pokriveni. Klijent mora u zavisnosti od delatnosti (ukoliko je u pitanju Rent A Car), da izvrši doplatu u kasko polisi za tu delatnost kao i doplatu za utaju!