Arteon Elegance 2.0 TDI DSG

Lepota je moć.

Novi Arteon sa sa topService i kasko osiguranjem.

 

Arteon Elegance 2.0 TDI DSG
Vrednost predmeta zakupa
€ 36,990.00
Garancija 25.00%
€ 7,706.25
Ostatak vrednosti 25.00%
€ 9,247.50
Zakupnina za predmet zakupa (1)
€ 626.40
UKUPNO DODATNE USLUGE (2)
€ 88.25
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu sa dodatnim uslugama (3)=(1)+(2)
€ 714.65
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 25.00%: (4)
€ 7,706.25
Troškovi obrade ugovora (5)
€ 647.33
UKUPNO 1. PLAĆANJE PRED ISPORUKU (6)=(4)+(5)
€ 8,353.58

Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke AD Beograd na dan obračuna. 

OBIM I OPIS USLUGA 

Kasko osiguranje: vozilo je kasko osigurano polisom UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO, sa učešćem 10% ili 100eur 

Izveštavanje: 
- Deo izvestaja koji se odnosi na pregled aktivnih vozila u zakupu, ugovorene fleet management usluge i rate moguce je videti na on-line portalu
- Sve ostale izvestaje Porsche Mobility dostavlja po upitu 

Upravljanje voznim parkom:
- administracija, logistička podrška
- upravljanje štetnim događajima (saveti u trenutku nastanka štetnih događaja) likvidacije/naplate štete, izbor servisa za popravku 

U plaćanje pre preuzimanje vozila ulaze: iznos garancije i troškovi obrade ugovora.

- U ponudu nisu uključeni troškovi usluga koje nisu navedene na ponudi za Zakup.

- Ukoliko usluga kasko osiguranja nije navedena, zakupac prihvata i obavezuje se da pre preuzimanja predmeta zakupa Porsche Mobility doo Beograd dostavi zaključenu polisu osiguranja motornih vozila (potpuno kasko osiguranje sa uključenim rizikom krađe koje važi najmanje na geografskoj teritoriji Evrope), koju je zaključio u svoje ime (Ugovarač osiguranja) i za račun Porsche Mobility doo Beograd (Osiguranik), koja važi do isteka perioda zakupa i na kojoj učešće u šteti ne može biti veće od 10% od iznosa štete. Polisa osiguranja motornih vozila (potpunog kasko osiguranja) može se zaključiti kod sledećih društava za osiguranje: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD, WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD i KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD. 

- Zakupac se obavezuje i prihvata da će snositi troškove učešća u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obračuna kao posledicu ili obračuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos učešća u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi će biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu. 

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje ugovora pod navedenim uslovima. Ponuda se može menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponuđenih sredstava obezbeđenja.