PONUDA

za reprogram (grejs period) u otplati obaveze koje proizilaze iz zaključenih ugovora o finansijskom lizingu poljoprivrednih mašina i opreme

PORSCHE LEASING SCG DOO BEOGRAD ovom ponudom pruža mogućnost svim svojim korisnicima usluge finansijskog lizinga koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava da zastanu sa plaćanjima obaveza u trajanju od 6 ili 12 meseci u toku kojeg davalac lizinga ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate tog ugovora o lizingu produžava se tako da iznos anuiteta utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene reprograma.

Ponuda se smatra dostavljenom svim korisnicima danom objave na internet strani društva (19.10.2022.).

Primalac lizinga može podneti davaocu lizinga zahtev najkasnije 30. aprila 2023. godine i to:

  • Putem elektronske pošte:  moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs
  • Putem redovne pošte na adreasu: Porsche Leasing SCG doo, Zrenjaninski put 9a, 11000 Beograd
  • Putem telefonskog poziva na broj telefona 0800 350 350
  • Ličnom izjavom u poslovnom prostorijama davaoca lizinga na adresi: Zrenjaninski put 9a, 11000 Beograd

Primalac lizinga je oslobođen bilo kakvih dodatnih troškova povodom prihvatanja ove ponude.

Davalac lizinga će primaocu lizinga, na njegov zahtev, odobri reprogram obaveza po osnovu ugovora o lizingu, ako na dan 31. maja 2022. godine primalac lizinga nije u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje. 

Reprezentativni primer uz ponudu za zastoj u otplati obaveze (moratorijum) iz ugovora o finansijskom lizingu poljoprivrednih mašina i opreme:

  • Trajanje ugovora o lizingu se produžava za period trajanja moratorijuma, te će primalac lizinga otplatu nastaviti po isteku perioda moratorijuma uz nepromenjen broj lizing naknada,
  • Tokom zastoja u otplati obaveze Davalac lizinga će vršiti obračun i naplatu ugovorene kamate na ostatak glavnice (vrednost pod brojem 5),
  • Na iznos obračunate ugovorne kamate tokom trajanja moratorijuma, davalac lizinga će obračunati iznos pripadajućeg poreza na dodatu vrednost koji će primalac lizinga platiti na osnovu ispostavljenog knjižnog zaduženja nakon proteka perioda moratorijuma (vrednost pod brojem 6),
  • Davalac lizinga će po proteku perioda moratorijuma dostaviti primaocu lizinga novi plan otplate po osnovu prihvaćene ponude,
  • Primalac lizinga ima pravo da odustane od primene moratorijuma, u bilo kom momentu tokom trajanja moratorijuma, ukoliko to izričito zahteva dostavljanjem obaveštenja na način koji je predviđen i za odbijanje ponude ili plaćanjem u celini obaveza koje dospevaju tokom perioda moratorijuma. 

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas:  moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs