PORSCHE LEASING SCG DOO BEOGRAD obaveštava primaoce lizinga koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnost da izmiruju svoje obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, odnosno korisnike koji imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza, da mogu podneti zahtev za odobravanje olakšica u skladu sa Odlukom IO Narodne banke Srbije br. 128.

Pravo na podnošenje olakšice mogu ostvariti Primaoci lizinga ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da Primalac lizinga nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prama Davaocu lizinga, odnosno da ima poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19*
 2. da Primalac lizinga na dan 29.02.2020.godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije kasnio u izmirivanju obaveza prema Davaocu lizinga duže od 90 dana po osnovu ugovora o lizingu

* napomena

Smatra se da Primalac lizinga nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema Davaocu lizinga, odnosno da ima poteškoće u izmirivanju u sledećim slučajevima:

Za fizička lica koja su Primaoci lizinga:

 • ako je primalac lizinga na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine, u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze iz ugovora o lizingu
 • ako primalac lizinga na dan podnošenja zahteva ima status nezaposlenog lica
 • ako je Primalac lizinga u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji
 • ako je Primalac lizinga u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod koji ne prelazi 120.000 dinara i koji je manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15.03.2020.godine, a iznos njegovih ukupnih mesečnih kreditnih obaveza  prelazi 40 % prosečnog neto mesečnog prihoda u poslednja tri meseca
 • ako postoje druge činjenice i okolnosti obrazložene zahtevom Primaoca lizinga za koje Davalac  lizinga oceni da su usled pandemije COVID-19 uticale na finansijski položaj Primaoca lizinga i urednost izmirivanja obaveza

Za privredna društva, preduzetnike i poljoprivrednike koji su Primaoci lizinga:

 • ako je primalac lizinga na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine, u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze iz ugovora o lizingu
 • ako je primalac lizinga do dana podnošenja zahteva imao pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020.godini u odnosu na isti period u 2019. godini
 • ako je došlo do prekida poslovanja Primaoca lizinga u neprekidnom periodu od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19
 • oceni da su usled pandemije COVID-19 uticale na finansijski položaj Primaoca lizinga i urednost izmirivanja obaveza

Obaveštenje se smatra dostavljenom svim korisnicima danom objave na internet strani društva.

 

Primalac lizinga može podneti davaocu lizinga zahtev za pružanje olakšica  najkasnije do 30.04.2021.godine i to:

 • ličnom izjavom u poslovnom prostorijama davaoca lizinga na adresi Zrenjaninski put 11, 11000 Beograd 

Davalac lizinga će o podnetom zahtevu odlučiti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. 

 

Reprezentativni primer uz ponudu o pružanju olakšica (grejs perioda) u otplati obaveze koje proizilaze iz zaključenih ugovora o finansijskom lizingu
 

Ukoliko Davalac lizinga odobri olakšicu ona će se sastojati u reprogramu obaveza, odnosno grejs periodu u otplati od 6 meseci tokom kojeg Primalac lizinga ne otplaćuje glavnicu i tokom kog perioda Davalac vrši obračun redovne kamate, dok se rok otplate ugovora o lizingu produžava za period od 6 meseci uz nepromenjeni broj rata lizing naknade, kako je to iskazano reprezentativnim primerom. 

Obračunati iznos ugovorene kamate tokom grejs perioda Primalac lizinga po svom izboru može plaćati tokom tog perioda kroz mesečne naknade ili nakon tog perioda raspoređivanjem obračunate kamate ravnomerno na preostale rate lizing naknade do isteka ugovora. 

Na iznos obračunate ugovorne kamate tokom trajanja moratorijuma davalac lizinga će obračunati iznos pripadajućeg poreza na dodatu vrednost koji će primalac lizinga platiti na osnovu ispostavljenog knjižnog zaduženja po isteku moratorijuma u slučaju da se naknada kamate raspoređuje na buduće rate nakon moratorijuma, dok u slučaju da se ugovorna kamata plaća tokom perioda moratorijma Davalac lizinga će ispostavljati mesečne fakture sa iskazanim PDV-om. 

Ukoliko po podnetom zahtevu davalac lizinga odobri reprogram kako je to predviđeno ovim Obaveštenjem, strane će sačiniti i potpisati poseban aneks ugovora o lizingu čiji sastavni deo će biti i izmenjeni plan otplate. 

Primalac lizinga neće snositi dodatne troškove povodom sprovođena ovih olakšica, osim troškova koje ne utvrđuje Davalac lizinga (npr. trošak registracije aneksa kod APR-a, trošak kreditnog biroa i sl.)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas:   moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs