PONUDA

za zastoj u otplati obaveze (moratorijum) koje proizilaze iz zaključenih ugovora o finansijskom lizingu

Na osnovu Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID -19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, Porsche Leasing SCG doo Beograd ponudio je svim svojim korisnicima/primaocima lizinga: fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, zastoj u otplati obaveza - mesečnih lizing rata (u daljem tekstu: moratorijum) u periodu od 01.08.2020. do 30.09.2020. Zastoj u otplati (moratorijum) će se primeniti i na sve korisnike/primaoce lizinga koji nisu izmirili svoje obaveze/mesečne lizing rate dospele u julu 2020. godine.

Ponuda za dodatni zastoj u otplati mesečnih lizing rata (moratorijum) se smatra dostavljenom svim korisnicima/primaocima lizinga Porsche Leasing-a, danom objave Ponude za moratorijum na internet strani društva (31.07.2020.).

Ukoliko primalac lizinga u roku od 10 dana od objavljivanja ponude (do 09.08.2020.), ne odbije ponudu za zastoj u plaćanju obaveza/mesečnih lizing rata (moratorijum), smatraće se da je ponudu prihvatio. U ovom slučaju, zastoj u otplati primenjivaće se na obaveze primaoca lizinga koje dospevaju u period od 01.08.2020. do 30.09.2020. kao i na dospele neizmirene obaveze u julu mesecu 2020. godine.

Primalac lizinga je oslobođen bilo kakvih dodatnih troškova povodom prihvatanja ove ponude.

Ukoliko primalac lizinga želi da nastavi sa otplatom mesečnih lizing rata, tj. ukoliko ne želi da prihvati ponudu o moratorijumu, izjašnjenje može poslati na jedan od sledećih načina:

 • Putem elektronske pošte na e-mail adresu: moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs
 • Putem redovne pošte na adresu:
  Porsche Leasing SCG doo
  Zrenjaninski put 11
  11000 Beograd
 • Putem telefonskog poziva na broj telefona: 0800 350 350 (besplatan poziv)
 • Ličnom izjavom u poslovnom prostorijama davaoca lizinga na adresi: Zrenjaninski put 11, 11000 Beograd

Izjava o nastavku plaćanja mesečnih lizing rata treba da sadrži sledeće podatke o Primaocu lizinga:

Fizička lica

 • Ime i Prezime
 • JMBG
 • Broj ugovora (opciono)

Pravna lica i preduzetnici

 • Naziv firme
 • PIB
 • Broj ugovora (opciono)

Više informacija o praktičnoj primeni odluke o moratorijumu pogledajte u reprezentativnom primeru ili pronađite pojašnjenje na web stranici Narodne banke Srbije:  https://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/showContent.html?id=15714&konverzija=no 

 

U cilju lakšeg razumevanja, predstavljamo Vam reprezentativni primer za zastoj u otplati mesečnih lizing rata (moratorijum) iz ugovora o finansijskom lizingu:

 • Trajanje ugovora o lizingu se produžava za period trajanja moratorijuma (dva meseca), te će primalac lizinga otplatu nastaviti po isteku perioda moratorijuma uz nepromenjen broju lizing naknada.
 • Tokom zastoja u otplati obaveze Davalac lizinga će vršiti obračun ugovorene kamate na ostatak glavnice i obračunati iznos će srazmerno preraspodeliti na preostale rate lizing naknade do isteka ugovora i to nakon isteka perioda zastoja, usled čega će se rate lizing naknade povećati za određeni iznos nakon isteka moratorijuma (vrednost pod brojem 5).
 • Na iznos obračunate ugovorne kamate tokom trajanja moratorijuma davalac lizinga će obračunati iznos pripadajućeg poreza na dodatu vrednost koji će primalac lizinga platiti na osnovu ispostavljenog knjižnog zaduženja nakon proteka perioda moratorijuma (vrednost pod brojem 6)
 • Davalac lizinga će po proteku perioda moratorijuma dostaviti primaocu lizinga novi plan otplate po osnovu prihvaćene ponude. U roku od sedam dana po izvršenom dostavljanju plana otplate primalac lizinga može zahtevati, umesto izmene načina otplate kako je to prikazano reprezentativnim primerom i objašnjeno ovom ponudom, sledeće načine otplate:
 1. Izmirenje svih obaveza po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma - glavnicu i kamatu), u kom slučaju ne dolazi do produženja ugovora o lizingu i povećanja lizing naknade,
 2. Izmirenje svih obaveza po osnovu redovne kamate koja je obračunata tokom trajanja moratorijuma, u kom slučaju dolazi do produženja ugovora o lizingu za dodatna dva meseca, ali ne i do promene iznosa lizing naknade.
 • Primalac lizinga ima pravo na odustanak od primene moratorijuma i bilo kom momentu tokom trajanja moratorijuma ukoliko to izričito zahteva dostavljanjem obaveštenja na način koji je predviđen i za odbijanje ponude ili plaćanjem u celini obaveza koje dospevaju tokom perioda moratorijuma.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas:  moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs