Na osnovu člana 10z Zakona o finansijskom lizingu i Statuta društva, kao i na osnovu Odluke o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Narodne banke Srbije od 17.03.2020. godine, Izvršni odbor privrednog društva Porsche Leasing SCG doo Beograd, Zrenjaninski put 11, MB: 17544004, PIB: 103334127 dana 20.03.2020. godine objavljuje sledeću: 

PONUDU 

za zastoj u otplati obaveze (moratorijum) koje proizilaze iz zaključenih ugovora o finansijskom lizingu 

PORSCHE LEASING SCG DOO BEOGRAD ovom ponudom pruža mogućnost svim svojim korisnicima usluge finansijskog lizinga (fizička lica, preduzetnici i pravna lica) da zastanu sa plaćanjima obaveza na period od 90 dana koja su predviđena zaključenim ugovorima o finansijskom lizingu i pratećim planovima otplate. 

Ponuda se smatra dostavljenom svim korisnicima danom objave na internet strani društva (20.03.2020.).

 

Ako primalac lizinga u roku od 10 dana od objavljivanja ponude (do 30.03.2020.), ne odbije ovu ponudu za zastoj u plaćanju smatraće se da je ponudu prihvatio. 

Zastoj u plaćanju počinje od isteka roka od deset dana od dana objave ove ponude, od 30.03.2020. 

Primalac lizinga je oslobođen bilo kakvih dodatnih troškova povodom prihvatanja ove ponude. 

Ukoliko primalac lizinga želi da nastavi sa otplatom mesečnih lizing rata, tj. ukoliko ne želi da prihvati ponudu o moratorijumu, izjašnjenje treba da pošalje na e-mail adresu: moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs

Izjava o nastavku plaćanja mesečnih lizing rata treba da sadrži sledeće podatke o Primaocu lizinga:

Fizička lica

  • Ime i Prezime
  • JMBG
  • Broj ugovora (opciono)

Pravna lica i preduzetnici

  • Naziv firme
  • PIB
  • Broj ugovora (opciono)

Više informacija o praktičnoj primeni odluke o moratorijumu pogledajte u reprezentativnom primeru ili pronađite pojašnjenje na web stranici Narodne banke Srbije:  https://www.nbs.rs/internet/cirilica/15/mediji/vesti/20200319.html

 

Reprezentativni primer uz ponudu za zastoj u otplati obaveze (moratorijum) iz ugovora o finansijskom lizingu:

  • Trajanje ugovora o lizingu se produžava za period trajanja moratorijuma (minimalno 90 dana)
  • Tokom zastoja u otplati obaveze Davalac lizinga će vršiti obračun ugovorene kamate na ostatak glavnice i obračunati iznos će srazmerno pripisati preostalim ratama lizing naknade do isteka ugovora i to nakon isteka perioda zastoja, u skladu sa instrukcijama Narodne banke Srbije, usled čega će se rate lizing naknade povećati za određeni iznos nakon isteka moratorijuma (vrednost pod brojem 4)

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas:  moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs